Svenska Katolska Akademien

Välkommen till Svenska Katolska Akademiens webbsidor

Svenska Katolska Akademien är en fristående romersk-katolsk stiftelse med säte i Stockholm. Enligt statuterna har akademien till ändamål att ”främja en vetenskaplig forskning om Katolska Kyrkan och dess förhållande till nordiska samhälls- och rättstraditioner.” Sin uppgift skall akademien förverkliga ”genom att i samverkan med andra vetenskapliga institutioner i Sverige och i utlandet bedriva vetenskaplig forskning i ämnena katolsk filosofi, katolsk teologi och Katolska Kyrkans historia i Skandinavien.” Akademiens syfte sammanfattas pregnant i dess valspråk:

Pro fide et veritate, ”för tron och sanningen”.

På senare år har akademien verkat för att befrämja katolsk tro, kultur och forskning i Sverige bl.a. genom att understödja svenska katolska bokutgivningar, forskningsprojekt, tidskrifter och webbsajter av tidskriftsliknande karaktär. Akademien ger också ut två skriftserier och tidskriften Skandinavisk Katolsk Tidskrift.

Jon Peter Wieselgren (19/12 1928 - 11/5 2017) R.I.P.


Svenska Katolska Akademiens preses och Skandinavisk Katolsk Tidskrifts huvudredaktör Jon Peter Wieselgren avled den 11 maj 2017 efter en längre tids sjukdom. Hans mycket omfattande insatser för den katolska tron i Sverige som skribent, som redaktör för ett flertal katolska tidskrifter (Katolsk Kyrkotidning, Katolsk Observatör och Skandinavisk Katolsk Tidskrift) och som aktiv katolsk lekman sträcker sig över mer än ett halvt århundrande och präglas genomgående av en kompromisslös kamp för katolicismen i dess traditionella form och mot de modärna förlöpelser som efter andra vatikankonciliet ställt till så mycket förödelse inom Katolska kyrkan i Sverige såväl som i världen stort. Han upptogs i Katolska kyrkan i det berömda benediktinklostret vid Rue de la Source i Paris den 31 maj 1953, och hans levnad utgör således en länk till den katolska storhetstid som ännu rådde under Pius XII:s pontifikat och som han själv livfullt skildrat i sina i Skandinavisk Katolsk Tidskrifts första nummer publicerade minnen. Hans verksamhet som förkämpe för den katolska tron och traditionen skedde vid sidan om en växlingsrik karriär som ämbetsman vid Socialdepartementet, vilken han avslutade som kansliråd, och som politiker på landstings- och riksdagsnivå. Han var också aktiv i många föreningar och sammanslutningar, bl.a. i Sankt Josefsföreningen, Tessinsällskapet, Sällskapet och Rädda familjen. Han blev i slutet av 50-talet fil. lic. i statsvetenskap på avhandlingen Påve och kuria, som återutgavs av Akademien 2015. Han efterlämnar sina vänner inom Akademien i stor sorg och saknad - frid över hans minne!