Svenska Katolska Akademien

Om Svenska Katolska Akademien

Svenska Katolska Akademien är instiftad på den helige Thomas’ ab Aquino dag den 7 mars 1957 av biskopen, sedermera ärkebiskopen, Johannes Evangelista Erik Müller (bilden till vänster). Initiativet till dess bildande härrörde från en grupp katolska akademiker bestående av Hans Jägerstad, som förefaller ha varit den som var upphovsman till själva idén, Nils Stadener, Sven Stolpe och Lechard Johannesson. Akademiens sekreterare var under många år Hans Jägerstad, medan Sven Stolpe under de första åren fungerade som dess ”kansler”, ett ämbete som emellertid avskaffades på senhösten 1964.

Bland akademiens grundare och tidiga ledamöter fanns en rad katolska kulturpersonligheter och andra mer eller mindre bemärkta katoliker: Förutom de redan nämnda Hans Jägerstad, Nils Stadener, Sven Stolpe och Lechard Johannesson märks bland dessa Gunnar Björnstrand, Olof Molander, Herbert Grevenius, Göran Stenius, Jarl Gallén, Tryggve Lundén, Hans-Henrik von Essen, Bo Gorthon, Johan Lagergren, Carl-Gustaf Bielke, Astrid Cleve-von Euler, Nils Ihre, Erik Olson, Alf Åberg, Sven Rynell, Olof Lagerlöf och Jon Peter Wieselgren.

Under akademiens första år bedrevs en tidvis ganska aktningsvärd verksamhet, där bl.a. utgivning av lärda verk av särskilt katolskt intresse och översättningar av katolsk andlig litteratur ingick. Efter ett av några ledamöter 1964-1965 initierat försök att reformera akademien, vilket dessa motiverade med dess bristande samklang med de förnyelsens vindar som utgick från andra vatikankonciliet, och en nyrekrytering av ledamöter som, åtminstone till en del, ansågs företräda detta konciliums anda, avtog snabbt verksamheten. Akademien fortlevde dock med ett mindre antal ledamöter under alla år, men hade efter 1966 endast ringa verksamhet. På 1980-talet förelåg tämligen framskridna planer på att under akademiens egid på Lidingö inrätta ett institut för logik och katolsk filosofi med tillhörande studenthem efter förebild av Institut Catholique i Paris, men dessa planer förverkligades aldrig. Sedan akademien rekonstruerats 2006 och i samband härmed fått en ny ledning, har den åter börjat verka mer aktivt för de mål som fastslås i dess statuter, t.ex. genom sin bok- och tidskriftsverksamhet.

Akademien är sedan den 16 mars 1967 en stiftelse och består av högst åtta ledamöter, vilka enligt statuterna bl.a. skall vara svenska medborgare och akademiker. Grundarna är ledamöter på livstid, medan övriga ledamöter utses genom inval för en tid av ett år i sänder. Akademiens arbete leds av en styrelse och av dess preses, som under åren 2006-2017 var f. kanslirådet och f. riksdagsmannen Jon Peter Wieselgren.