Skandinavisk Katolsk Tidskrift

Svenska Katolska Akademien gav under åren 2014-2017 ut publikationen Skandinavisk Katolsk Tidskrift. Tidskriften publicerades i ett bokliknande format och utkom med två nummer per år. Artiklar på alla de tre skandinaviska språken och även på engelska förekom, men till större delen var innehållet avfattat på svenska språket. Huvudredaktör var akademiens preses Jon Peter Wieselgren, som tidigare bl.a. varit redaktör för Katolsk Kyrkotidning och Katolsk Observatör.

Tidskriftens övergripande mål var att befrämja kunskap om den katolska tron och dess konsekvenser på olika områden, t.ex. för kultur- och samhällsliv. Dess redaktionella linje var oförtydbart romersk-katolsk, dess skyddspatroner S:t Thomas ab Aquino, S:t Pius V och S:t Pius X, dess valspråk ”Pro fide et veritate”.

I samklang med akademiens syften var tidskriften inriktad mot traditionell katolsk teologi, filosofi och spiritualitet samt katolsk apologetik och samtidskritik, men innehöll även många andra inslag, t.ex. kommentarer till utvecklingen i Kyrkan, Sverige och världen, artiklar om katolsk kultur och historia, material saxat från äldre nummer av olika nordiska katolska tidskrifter, böner, encyklikor, bokrecensioner, material av pastoral och homiletisk karaktär o.s.v. En särskild avdelning ägnades åt praktisk och teoretisk undervisning i liturgi med tonvikt på liturgiens historia och tradition.

När det gäller innehållets karaktär, erbjöd tidskriften en betydande spännvidd, där lärt och folkligt, intellektuellt och andligt, polemiskt och kontemplativt, stringent analytiskt och fromt innerligt samsades sida vid sida. Helgonen och deras liv och mirakler, de stora Maria-uppenbarelserna jämte de härmed förknippade profetiorna och de apokalyptiska frågeställningar, som de väcker och tidens tecken aktualiserar, utgjorde återkommande temata i tidskriften. Stor vikt lades vid frågor om hur man som kristen gör framsteg i tron, i bönelivet och på det moraliska planet. En annan tyngdpunkt låg på apologetiska frågeställningar, något som ju ofta aktualiseras av dagens sekulariserade och antikristna tankeklimat.

Tidskriftens ISSN är 2001-9203. Den trycks med s.k. print-on-demandteknik, och alla nummer kan fortfarande beställas via bokhandeln.

Följande nummer av Skandinavisk Katolsk Tidskrift utkom:

Man kan även provläsa några sidor i premiärnumret via Smakprov eller Google Books.