Svenska Katolska Akademien

Skandinavisk Katolsk Tidskrift

Svenska Katolska Akademien ger ut publikationen Skandinavisk Katolsk Tidskrift, vars senaste volym, nummer 7, utkom i september 2017. Tidskriften publiceras i ett bokliknande format och utkommer för närvarande c:a två gånger per år. Artiklar på alla de skandinaviska språken och även på engelska kan förekomma, men till större delen är innehållet avfattat på svenska språket. Huvudredaktör var fram till den 11 maj 2017 akademiens preses Jon Peter Wieselgren, som tidigare bl.a. varit redaktör för Katolsk Kyrkotidning och Katolsk Observatör. Redaktör är Erik Persson.

Tidskriftens övergripande mål är att befrämja kunskap om den katolska tron och dess konsekvenser på olika områden, t.ex. för kultur- och samhällsliv. Dess redaktionella linje är oförtydbart romersk-katolsk, dess skyddspatroner S:t Thomas ab Aquino, S:t Pius V och S:t Pius X, dess valspråk ”Pro fide et veritate”.

I samklang med akademiens syften är tidskriften inriktad mot traditionell katolsk teologi, filosofi och spiritualitet samt katolsk apologetik och samtidskritik, men innehåller även många andra inslag, t.ex. kommentarer till utvecklingen i Kyrkan, Sverige och världen, artiklar om katolsk kultur och historia, material saxat från äldre nummer av olika nordiska katolska tidskrifter, böner, encyklikor, bokrecensioner, läsarbrev, innehåll av pastoral och homiletisk karaktär o.s.v. En särskild avdelning ägnas åt praktisk och teoretisk undervisning i liturgi med tonvikt på liturgiens historia och tradition.

När det gäller innehållets karaktär, erbjuder tidskriften en betydande spännvidd, där lärt och folkligt, intellektuellt och andligt, polemiskt och kontemplativt, stringent analytiskt och fromt innerligt samsas sida vid sida. Helgonen och deras liv och mirakler, de stora Maria-uppenbarelserna jämte de härmed förknippade profetiorna och de apokalyptiska frågeställningar, som de väcker och tidens tecken aktualiserar, utgör återkommande temata i tidskriften. Stor vikt läggs vid frågor om hur man som kristen gör framsteg i tron, i bönelivet och på det moraliska planet. En annan tyngdpunkt ligger på apologetiska frågeställningar, något som ju ofta aktualiseras av dagens sekulariserade och antikristna tankeklimat.

Tidskriftens ISSN är 2001-9203.

Tidskriften trycks med s.k. print-on-demandteknik och distribueras via bokhandeln, men det är även möjligt att prenumerera genom att sätta in prenumerationsavgiften på Akademiens bankgiro 589-6162 och samtidigt skicka ett e-postmeddelande till redaktören Prenumerationsavgiften är 160 SEK för två nummer inom Norden och 200 SEK utom Norden. För prenumerationer från utlandet vänligen kontakta redaktören via e-post för vidare anvisningar.

Följande nummer av Skandinavisk Katolsk Tidskrift har hittills utkommit:

Man kan även provläsa några sidor i premiärnumret via Smakprov eller Google Books.